LogonwBEELD&TKST

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs
Met een cultuurrijke leeromgeving dragen scholen bij aan een succesvolle participatie van leerlingen in hun én onze toekomstige wereld. Mede door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit komen kinderen op school vaker in aanraking met kunstenaars en kunstwerken. Ze experimenteren vaker met dans, theater, beeldende technieken, het maken van muziek en creatief schrijven. Al doende ontwikkelen ze ideeën, doordenken ze kwesties en gaan ze op zoek naar inspiratiebronnen. Het onderzoeksproces staat daarin centraal; uitkomsten en producten liggen niet vooraf vast. Loslaten is het toverwoord. Maar: hoe doe je dat? En hoe weet je of je op de goede weg bent?
Aan De Tafel Van Zes kun je dat onder begeleiding van kinderfilosoof Marja van Rossum zelf ontdekken.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT? INVESTEREN IN REFLECTEREN EN ANALYSEREN!

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT? INVESTEREN IN REFLECTEREN EN ANALYSEREN!
Juist wanneer een school cultuureducatie inzet in een meerjarig traject is het zaak om de vinger aan de pols te houden. Het benoemen van processen en inzichten maakt gedane inspanningen zichtbaar. Onderzoek je ze ook, dan wordt de waarde zichtbaar. En het geeft handvatten om waar nodig bij te stellen. Dat gaat op voor de beleidskant en de activiteiten met de kinderen. Loopt alles zoals de school voor ogen heeft? Wat maakt dat het goed gaat, waar liggen nog kansen? Zo’n onderzoek kun je gericht organiseren. Filosofische onderzoeksgesprekken zijn hiervoor zeer geschikt. Omdat je daarmee momenten van vrije (denk)ruimte realiseert. Momenten om gericht aan de gang te gaan met creatief denken en met analyse en reflectie op alle processen in het traject. Deze gespreksvorm heeft nog een ander groot voordeel. Wie deelneemt aan een filosofisch gesprek is mede-eigenaar van het onderzoeksproces, en dat komt de inzet en betrokkenheid dikwijls ten goede.
Meer over leren filosoferen

KWALITEIT BINNEN DE CULTUUREDUCATIE DOOR FILOSOFEREN

Kort samengevat: kwaliteit binnen de cultuureducatie kan bereikt worden door: structureel ‘vrije (denk)ruimte’ in het programma te realiseren reflectie op het ontwikkeltraject en de verdere processen bevindingen en uitkomsten zichtbaar te maken en te analyseren Het is fijn om voor het reflecteren op en analyseren van een langlopend traject als cultuureducatie met kwaliteit gebruik te maken van verschillende vormen en technieken. Die zijn bij het filosoferen volop voor handen. Cultuurschakel in Den Haag en de Delftse Cultuurhelden hebben er voor gekozen om filosofische gespreksvormen structureel in te zetten voor reflectie, analyse en het creëren van een vrije ruimte.
Leren filosoferen bij Groot Denkraam

DOOR FILOSOFEREN ONTSTAAT VRIJE (DENK)RUIMTE

DOOR FILOSOFEREN ONTSTAAT VRIJE (DENK)RUIMTE
Vrije ruimte is de benaming van een bewust gerealiseerde setting om te kunnen experimenteren en onderzoeken. Vooraf is een aantal ‘spelregels’ afgesproken, om de activiteit in tijd, plaats, vorm en onderwerp af te bakenen. Binnen die kaders is dan alle ruimte om bestaande ideeën tijdelijk los te laten en vrij te experimenteren. Talige interactie is hierin cruciaal. Die interactie omvat beeldtaal, lichaamstaal en woorden; met name woorden, want mensen zijn woordwezens: ze ordenen hun waarnemingen en gedachten door ze in woorden te vatten en gebruiken vooral woorden om ideeën uit te wisselen en anderen te begrijpen. Dat kan in geschreven en gesproken vorm. Wil je leren hoe je de vrije ruimte effectief inzet bij Cultuureducatie met Kwaliteit?
Aan De Tafel Van Zes kun je dat onder begeleiding van kinderfilosoof Marja van Rossum zelf ontdekken.

AANBOD FILOSOFIETRAININGEN EN FILOSOFIEWORKSHOPS

AANBOD FILOSOFIETRAININGEN EN FILOSOFIEWORKSHOPS
Voor musea, theatermakers, erfgoedinstellingen, instellingen voor kunst- en cultuureducatie en scholen is het mogelijk om filosofietrainingen of filosofieworkshops aan te vragen. Bijvoorbeeld:
  • filosoferen met kunst
  • het leren begeleiden van filosofische gesprekken
  • ontwikkelen van lesmateriaal of een project filosoferen met kunst
Ook is het mogelijk om afspraken te maken over het structureel inzetten van filosofische gespreksvormen bij cultuureducatie met kwaliteit. Dat geldt voor zowel bestaande als nieuwe trajecten; school- en schoolstichtingbreed.

Maatwerk

Groot Denkraam levert altijd maatwerk, passend bij het doel, de doelgroep en / of de locatie. Neem voor meer informatie over filosofietrainingen, filosofieworkshops of filosoferen en cultuureducatie met kwaliteit contact op met Marja van Rossum Of volg een of meer
workshops bij Groot Denkraam

Groot Denkraam | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl

Groot Denkraam | Dirklangendwarsstraat 40 | 2611 JA Delft | 0646160919 | marja@grootdenkraam.nl